skip to Main Content

På årsstämman i slutet av april röstade samtliga deltagande medlemmar enhälligt ja till beslutet att gå vidare med ansökan till Lantmäteriet, en ansökan som skall pröva möjligheten att ändra i vårt anläggningsbeslut för att carportarna i framtiden skall kunna förses med laddstolpar.

I era brevlådor har Ni sedan en tid tillbaka fått hem en kallelse kring kommande sammanträde den 14:e september hos Lantmäteriet. Styrelsen vill påminna om att enligt skrivelse i brevet signera bifogat delgivningskvitto och skicka in alternativt maila berörd handläggare på Lantmäteriet senast 2022-08-30. Detta är av största vikt för att mötets utfall skall bli positivt. Mötet den 14:e september på Järnvägsgatan 22 i Helsingborg är ej obligatoriskt att delta på utan primärt av informativt syfte. För mer information hänvisas till berörd kallelse.

För ett drygt år sedan var styrelsemedlemmar runt hos samtliga medlemmar för att pejla intresset kring laddstolpar och införskaffande av el-/hybridbil inom de närmsta åren. Intresset då var överlag positivt och merparten av hushåll hade för avsikt att inom en 3- årsperiod eller vid nästa bilköp vända sig mot marknaden för el-/hybridbil.

Under året som gått har styrelsen haft en aktiv dialog med två större aktörer på marknaden och erhållit skarpa offerter för vad en installation i carportarna skulle kosta.

Back To Top