skip to Main Content

Gångar och cykelbanor

Snöröjning, sandning och sopning av sand/grus sköts av Nylanders rött & grönt.

Lekplatser

På området finns totalt elva lekplatser varav samfälligheten ansvarar för tio. Lekplatsen längst norrut på Vindögatan, som ofta kallas Nyckelhålet då det förr fanns ett stort nyckelhål på den höga rutschkanan, ägs och sköts av kommunen.

Samfällighetens lekplatser är fördelade till sex på Tjärögatan och fyra på Vindögatan. Under 2018 satt samfälligheten på prov ut korgar med leksaker på fyra av de lite större lekplatserna.

Lekplatserna kontrolleras och sand byts ut i sandlådorna enligt EUs regelverk.

Grönområden, häckar och gräsytor

Vid årsstämman 2017 togs beslutet att övergå från städdagar som utförs av alla oss medlemmar till att köpa in tjänsten. Under 2019 och 2020 köps tjänsten in av Green Landscaping och omfattar:

  • Häckklippning, 2 gång/år
  • Kantskärning, 2 gång/år
  • Trim av ogräs i kantzon, 2 gånger/år
  • Lekplatser och plattrensning, 2 gånger/år

Gräsklippning av grönytor sköts som tidigare av Farmartjänst.

Som en tjänst till medlemmarna kommer samfälligheten även i fortsättningen att hyra containrar för trädgårdsavfall på hösten.

Green Landscapings tjänst kommer fortlöpande utvärderas av styrelsen för eventuell justering av omfattningen. Maila därför gärna in information om vad ni tycker fungerar respektive inte fungerar. De häckar/buskage som omfattas är de som ligger i samband med parkeringar på Tjärögatan och invid allmänning eller mot gatan på Vindögatan.

Häckar som står direkt intill fastigheter, t.ex. vid gångbanor mellan hus eller mellan hus och gång/cykelbana kommer inte att klippas av Green Landscaping. I den ursprungliga upphandlingen valde vi att inte ta med dem eftersom var och en vill ha sin höjd och utseende och vi upphandlingsmässigt skulle vara tvungna att standardisera en höjd och utseende. Även vid en standardiserad höjd och utseende skulle kostnaden öka markant om de skulle omfattas.

Nedan är en bild över omfattningen av Green Landscapings uppdrag.

Back To Top