skip to Main Content

2020-10

 • Då Region Skåne har skärpt rekommendationerna för att minska smittspridning av covid-19 och inte längre rekommenderar att man träffar andra personer än de du bor med eller träffar varje vecka ställer styrelsen in den planerade årsstämman.
  Styrelsen fortsätter att arbeta för att årsstämman skall kunna hållas så snart som möjligt och då enligt Region Skånes och Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
  Ni kan läsa mer om de skärpta rekommendationerna på Region Skånes hemsida.
 • Årsstämma för verksamhetsår 2019 hålls tisdagen 10 november klockan 18.30 på Restaurang Tegel, Ytterövägen 169.
  Anmälan är obligatorisk och görs på länken nedan senast 5 november
  .

2020-09

 • Beskärning av träd vid gästparkeringarna på Tjärögatan kommer att ske den 19 oktober. Vi ber därför bilar som är parkerade där att parkera en bit från staketet så att Green landscaping kommer åt och beskäringen kan ske på ett säkert sätt.
 • Containrar till trädgårdsavfall kommer att finnas på området den 6:e- 16:e november, det kommer finnas en på Tjärögatan jämna nummer, en på Tjärögatan udda nummer samt en en på Vindögatan jämna nummer.
 • Utredning kring framtida möjligheter med laddstolpar i carportarna har lyfts upp på nytt.
 • Styrelsen arbetar vidare med undersökning och förslag på hur lekplatserna kan uppdateras
 • Ett förslag på sopkärlens placering har tagits fram och presenteras på mötet. Styrelsen kommer arbeta vidare med förslaget.
 • Slutbesiktning för asfaltering av etapp 2 gjordes 22/9 och ett antal mindre anmärkningar skall åtgärdas av entreprenören inom 3 veckor.
 • Styrelsen undersöker möjligheten att ha årsstämma under rådande situation och enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

2020-08

 • Olika förslag på hantering av sopkärl diskuteras.
 • Beslut om om borttagning av SF-sten samt asfaltering av ytorna på Tjärögatan udda nummer tas. Då kantstenen är sönder på många ställen kommer även den att bytas ut och efter offert från Skanska beslutar styrelsen om permanenta farthinder på såväl udda som jämn sida av Tjärögatan.

2020-06

 • Styrelsen beslutar att sanden i samtliga sandlådor skall bytas 2021.
 • Asfaltering av etapp 2 diskuteras, vänligen se Asfaltering etapp 2
 • Beslut tas om att träden i anslutning till parkeringarna på Tjärögatans jämna nummer skall beskäras under hösten. Även beskärning/borttagning av fruktträd diskuteras.
 • Förändring av placering av sopkärl undersöks vidare.
 • Då det finns problem med mopedkörning i området tas beslut om  farthinder även på Tjärögatan udda nummer.
 • Lekplatserna i området diskuteras och en undersökning på hur vi kan renovera alternativt uppdatera lekplatserna påbörjas.
 • Underhållsplanen diskuteras och det tas beslut på att en den behöver uppdateras då årtal samt kostnader inte stämmer längre.
 • Styrelsen diskuterar borttagning av SF-sten och asfaltering kring sandlådor på Tjärögatan udda nummer i samband med asfaltering etapp 2.

2020-05

 • Styrelsens förslag är att årsavgiften sänks med 12,5%, de nya avgifterna blir då 4218:- för GA1 och GA2 samt 2777:- för GA2. Formellt beslut av årsavgift tas på årsstämman som för närvarande är senarelagd p.g.a. covid-19.
 • Genomgång och mindre åtgärder på lekplatser och bänkar kommer att göras av styrelsen.
 • Beskärning av träd diskuteras och inventering av träd främst i anslutning till parkeringsplatser skall göras.
 • Styrelsen påbörjar en undersökning om hur hantering av sopkärl kan göras mer enhetligt på området samt hur sopkärlen kan flyttas för att frigöra parkeringsplatser.
 • Slamsugning av dagvattenbrunnar kommer att göras i området.
 • Det har kommit in frågor rörande laddstolpar i carportarna till styrelsen och vi diskuterar på nytt olika lösningar på detta.

2020-03

 • Styrelsen har beslutat att skjuta fram den i april planerade årsstämman på obestämd tid. Detta för att undvika eventuell smittspridning av coronavirus Covid-19. Styrelsen återkommer med infomation om nytt mötesdatum.

2020-02

 • Asfaltering av del 2 är planerad till Augusti, mer information kommer löpande under Asfaltering.

2019-09

 • Den 18-20 oktober finns det tre containrar utställda i området för trädgårdsavfall.
 • Asfalteringen är klar och en första besiktning gjord, mer information om projektet hittas under Asfaltering.
 • Under oktober är Green landscaping i området och klipper häckar, rensar ogräs med mera, se vad som ingår i deras uppdrag under Skötsel.

2019-04-29

 • På årsstämman beslutades bl.a. att årsavgiften för 2019 skulle vara samma som den för 2018.
 • Asfaltering av samfällighetens gång och cykelbanor kommer påbörjas under sommaren. Mer information om detta kommer löpande på hemsidan.

2019-03-05

 • Nästa årsstämma är bokad till den 29e april på Träffpunken i Rydebäcks centrum.
 • På årsstämman behöver två nya styrelsemedlemmar väljas in, är ni intresserade så vänligen hör av er till info@froholmen.se

2018-11-13

 • Styrelsen arbetar med att ta in anbud på skötsel av grönområdena, buskar samt gräsytor till nästa årsstämma.
 • Fortsatt undersökning av asfaltering av gång och cykelbanor görs för att kunna presenteras på nästa årsstämma.

2018-10-10

 • Den 25-29 oktober kommer det finnas containrar för trädgårdsavfall på Vindö- och Tjärögatan. Dessa är avsedda för trädgårdsavfall från te.x. de häckar som inte sköts av Green Landcaping.
 • Styrelsen har beslutat att inte gå vidare med projektet för laddstolpar då kostnaderna blir för stora. Projektet kräver dragning av nya kablar där även en minskad omfattning ger större kostnader än vi anser föreningen kan finansiera.
 • Styrelsen fortsätter att förbereda för asfaltering där kostnaden indikeras som högre än vad som antogs i underhållsplanen.

2018-09-15

2018-06-12

 • Under sommaren kommer vi på prov utrusta några av lekplatserna på området med ”lekkorgar”.
Back To Top